لیست دامنه های قابل فروش در سایت پارسیان سرور براساس تقسیم موضوعی

(برای مشاهده هر قسمت، کلیک کنید)

شماره تماس 88211710-021

فرهنگی و آموزشی

دامنه های موجود در این دسته بندی

نام دامنه قیمت(تومان) محتوا(سایت)
musicworld.ws 10,000,000 ندارد
barandegan.com 75,000,000 ندارد
javaiez.com 40,000,000 ندراد
my-iran.com 50,000,000 ندارد
gulfiran.com 12,000,000 ندراد
akkas.info 16,000,000 ندارد
akkasi.info 18,000,000 ندارد
darajeh.com 12,000,000 ندارد
martabeh.com 12,000,000 ندارد
tabrikat.com 15,000,000 ندارد
haizeh.com 80,000,000 ندراد
bakht.info 100,000,000 ندارد
balaneshin.ir 5,000,000 ندارد
birjandia.ir 10,000,000 ندارد
damon.ir 15,000,000 ندارد
musicdownload.ir 15,000,000 ندارد
dlfilm.ir 50,000,000 ندارد
fantasyworld.ir 1,000,000 ندارد
farib.ir 2,000,000 ندارد
gharb.ir 40,000,000 ندارد
rastgar.ir 10,000,000 ندارد
refrandom.ir 50,000,000 ندارد
gulfiran.ir 30,000,000 ندارد
haftkhan.ir 35,000,000 ندارد
hedaiat.ir 10,000,000 ندارد
iransong.ir 50,000,000 ندارد
yellow-pages.ir 4,000,000 ندارد

بهداشت و سلامت

دامنه های موجود در این دسته بندی

نام دامنه قیمت(تومان) محتوا(سایت)
pezeshk.info 30,000,000 ندارد
araeish.ir 20,000,000 ندارد
beh.ir 70,000,000 ندارد
dava.ir 50,000,000 ندارد
hipnotizm.ir 50,000,000 ندارد

تجارت و تبلیغات - فروشگاهی

دامنه های موجود در این دسته بندی

نام دامنه قیمت(تومان) محتوا(سایت)
iranagahy.com 50,000,000 ندارد
tejarat.info 7,000,000 ندارد
harraj.net 35,000,000 ندارد
tajeran.net 45,000,000 ندارد
iranasnad.com 30,000,000 ندارد
parsafzar.com 8,000,000 ندارد
irmaskan.com 15,000,000 ندارد
irbanks.com 20,000,000 ندارد
hamshahri.co 40,000,000 ندارد
pezeshk.info 30,000,000 ندارد
kariabi.com 100,000,000 ندارد
iran-arz.com 30,000,000 ندارد
dakhl.com 80,000,000 ندارد
javaiez.com 40,000,000 ندارد
maskan-file.com 15,000,000 ندارد
sanaie.info 15,000,000 ندارد
iran-us.com 30,000,000 ندارد
barandegan.ir 80,000,000 ندارد
bazar-mobile.ir 40,000,000 ندارد
bishtarin.ir 25,000,000 ندارد
boniad.ir 50,000,000 ندارد
darajeh.ir 25,000,000 ندارد
darbasti.ir 60,000,000 ندارد
databases.ir 20,000,000 ندارد
mozhdeh.ir 8,000,000 ندارد
musicdownload.ir 15,000,000 ندارد
p30-shop.ir 10,000,000 ندارد
dava.ir 50,000,000 ندارد
digitally.ir 30,000,000 ندارد
freetel.ir 20,000,000 ندارد
resellerhost.ir 20,000,000 ندارد
greens.ir 8,000,000 ندارد
hafteh.ir 90,000,000 ندارد
sofrehaghd.ir 25,000,000 ندارد
tabdilshop.ir 5,000,000 ندارد
irandomains.ir 20,000,000 ندارد
iranfiles.ir 10,000,000 ندارد
iranforoush.ir 15,000,000 ندارد
iransong.ir 50,000,000 ندارد
irengineers.ir 20,000,000 ندارد
karagah.ir 10,000,000 ندارد
arziabi.ir 9,000,000 ندارد

خبری

دامنه های موجود در این دسته بندی

نام دامنه قیمت(تومان) محتوا(سایت)
hamshahri.co 40,000,000 ندارد
iran-arz.com 30,000,000 ندارد
gulfiran.com 12,000,000 ندارد
akhbaronline.ir 50,000,000 ندارد
fantasyworld.ir 1,000,000 ندارد
refrandom.ir 50,000,000 ندارد
gulfiran.ir 30,000,000 ندارد
hafteh.ir 90,000,000 ندارد
inroozha.ir 50,000,000 ندارد
yellow-pages.ir 4,000,000 ندارد

دانلود و آپلود

دامنه های موجود در این دسته بندی

نام دامنه قیمت(تومان) محتوا(سایت)
tasavir.net 15,000,000 ندارد
iran-dl.com 12,000,000 ندارد
iran-show.com 15,000,000 ندارد
musicworld.ws 10,000,000 ندارد
azadnet.ir 10,000,000 ندارد
musicdownload.ir 15,000,000 ندارد
p30dl.ir 25,000,000 ندارد
dlfilm.ir 50,000,000 ندارد
parsiandl.ir 15,000,000 ندارد
iranfiles.ir 10,000,000 ندارد
iranlinks.ir 20,000,000 ندارد
iransong.ir 50,000,000 ندارد

صنعت و مشاغل

دامنه های موجود در این دسته بندی

نام دامنه قیمت(تومان) محتوا(سایت)
iranasnad.com 30,000,000 ندارد
tajeran.net 45,000,000 ندارد
aryanlink.com 7,000,000 دارد
irbanks.com 20,000,000 ندارد
pezeshk.info 30,000,000 ندارد
kariabi.com 100,000,000 ندارد
iran-arz.com 30,000,000 ندارد
dakhl.com 80,000,000 ندارد
maskan-file.com 15,000,000 ندارد
akkas.info 16,000,000 ندارد
akkasi.info 18,000,000 ندارد
musicworld.ws 10,000,000 ندارد
iran-us.com 30,000,000 ندارد
bazar-mobile.ir 40,000,000 ندارد
boniad.ir 50,000,000 ندارد
computerize.ir 20,000,000 ندارد
darbasti.ir 60,000,000 ندارد
musicdownload.ir 15,000,000 ندارد
ghazavat.ir 150,000,000 ندارد
tabdilshop.ir 5,000,000 ندارد
iransong.ir 50,000,000 ندارد
irbanks.ir 80,000,000 ندارد
irengineers.ir 20,000,000 ندارد
karagah.ir 10,000,000 ندارد
karvarz.ir 8,000,000 ندارد

علم و تکنولوژی

دامنه های موجود در این دسته بندی

نام دامنه قیمت(تومان) محتوا(سایت)
iranbyte.com 8,000,000 ندارد
parsafzar.com 8,000,000 ندارد
aryanlink.com 7,000,000 دارد
it-iran.com 15,000,000 ندارد
akkas.info 16,000,000 ندارد
akkasi.info 18,000,000 ندارد
azadnet.ir 10,000,000 ندارد
tajeran.net 45,000,000 ندارد
computerize.ir 20,000,000 ندارد
databases.ir 20,000,000 ندارد
p30-shop.ir 10,000,000 ندارد
p30dl.ir 25,000,000 ندارد
digitally.ir 30,000,000 ندارد
freetel.ir 20,000,000 ندارد
resellerhost.ir 20,000,000 ندارد
gigabytes.ir 25,000,000 ندارد
gigahosting.ir 5,000,000 ندارد
gighost.ir 1,000,000 ندارد
inventions.ir 40,000,000 ندارد
tabdilshop.ir 5,000,000 ندارد
iranlinks.ir 20,000,000 ندارد
iranrayane.ir 20,000,000 ندارد
irbanks.ir 80,000,000 ندارد

گردشگری

دامنه های موجود در این دسته بندی

نام دامنه قیمت(تومان) محتوا(سایت)
iran-trip.com 50,000,000 ندراد
2mahal.ir 4,000,000 ندارد
mihantour.ir 50,000,000 ندارد
diar.ir 20,000,000 ندارد
haftkhan.ir 35,000,000 ندارد
hedaiat.ir 10,000,000 ندارد

اسامی

دامنه های موجود در این دسته بندی

نام دامنه قیمت(تومان) محتوا(سایت)
tehransingles.com 20,000,000 ندارد
eiranian.com 15,000,000 ندارد
my-iran.com 50,000,000 ندارد
irooni.info 15,000,000 ندارد
4irani.ir 40,000,000 ندارد
aziz.ir 40,000,000 ندارد
beh.ir 70,000,000 ندارد
bikas.ir 10,000,000 ندارد
birjandia.ir 10,000,000 ندارد
damon.ir 15,000,000 ندارد
mozhdeh.ir 8,000,000 ندارد
beh.ir 70,000,000 ندارد
deariran.ir 10,000,000 ندارد
fariad.ir 2,000,000 ندارد
farib.ir 2,000,000 ندارد
farmandeh.ir 5,000,000 ندارد
gharb.ir 40,000,000 ندارد
ghatre.ir 5,000,000 ندارد
rastgar.ir 10,000,000 ندارد
rozita.ir 10,000,000 ندارد
greens.ir 8,000,000 ندارد
har.ir 80,000,000 ندارد
kamelia.ir 10,000,000 ندارد